Preis Aquaristik

Podloza & materialy filtrujace

Preis Jungle Sugar Sand A fine, white substrate including a special start-up bacteria pack for speedy biological maturation, ideal for freshwater aquariums.

Preis Piasek Bora Bora Piasek Bora Bora to drobnoziarniste bia e pod o e do akwariów zawieraj ce zwi zki wapnia i magnezu, idealne dla akwariów z wod morsk . Zaleca si stosowanie warstwy 2 3 cm. Taka wysoko warstwy p...

ALPHA MARIN ALPHA MARIN to biochemiczny materia filtracyjny, który stale zachowuje w akwarium s onowodnym równowag kwasów w glowego i wapniowego. ALPHA MARIN sk ada si z ró nych po cze wapnia, które akty...

PREIS-ALGEN-GRANULAT SÜßWASSER Niekontrolowany wzrost alg w akwariach ze s odk wod nie tylko nie wygl da estetycznie, ale te szkodzi d ugotrwale ro linno ci. Przyczyn silnego ich wzrostu jest wysoki poziom substancji szkodli...

PREIS-REDU-PHOS Fosforan w coraz wi kszym wymiarze staje si problemem w akwarystyce. Poprzez wzmo one nawo enie w rolnictwie dostaje si on równie do wody kranowej. Tak e intensywne karmienie zwierz t (wydzielin...

PREIS KOHLE® Niezawodny adsorpcyjny filtr dla wszystkich akwariów s odkowodnych i morskich. PREIS KOHLE ma form ma ych cylindrów i nie zawiera toksycznych substancji. Dzi ki specjalnej procedurze aktywne sub...

© 2016 Copyright by Preis-Aquaristik KG