Preis Aquaristik

srodki do uzdatniania wody

Preis Easy Glue purple Teraz w nowej 2x30g NANO wielko ci! Szybkoschn cy klej o neutralnym zapachu, prosty w modelowaniu, atwo porastaj cy algami wapiennymi. Easy Glue to niezb dny klej dla akwarysty morskiego czy hodo...

PREIS-EASY GLUE® Underwater Ideal for gluing corals both above and below water. PREIS-EASY GLUE Underwater is suitable for gluing all types of coral to fragstones or directly to a reef. The adhesive can also be applied under...

Preis - Minerals for Freshwater Invertebrates Preis-Minerals restores the balance in the case of mineral deficiency in your aquarium water, supplying your invertebrates with the necessary minerals. Enhances the ...

Preis Easy Fluid Glue G sty klej do mocowania koralowców Doskona y rodek do mocowania koralowców mi kkich i sze ciopromiennych. Easy Fluid Glue coral to obowi zkowy zakup dla hodowców korali i specjalistów w dziedzin...

Preis Jod Najlepszy produkt uzupe niaj cy do metody Ballinga. Wspomaga proces wzrostu korali i poprawia ich kolorystyk . Wspomaga proces wzrostu pancerzy chitynowych u skorupiaków i wyrównuje poziom hormon...

Mag Fish algae cleaning magnet Mag Fish Nano is suitable for glass up to 8mm thick. Mag Fish XL is suitable for glass up to 12mm thick. The algae cleaning magnet always comes in two halves which hold together. In order to separ...

Preis Coral Energizer To pe nowarto ciowa mieszanka pokarmowa przeznaczona w szczególno ci dla korali ukwia owych (Zoonthidae, Corallimorpharia i Ricordea) oraz korali mi kkich i ukwia ów symbiotycznych. Coral Energizer...

Preis EasyGlue Sk adaj cy si z dwóch komponentów klej dla korali

Preis Opti Mix Pokarm g ówny ze spirulin mieszanka w postaci tabletek. Optymalny pokarm stworzony specjalnie dla zwierz t yj cych w wodach morskich, takich jak krewetki, raki, homary i kraby pustelniki. Wysok...

Preis Magnesium Hexahydrat und Hepthahydrat Dodatek magnezu do wody morskiej Magnez to pierwiastek, który po chlorku sodu wyst puje w najwi kszej ilo ci w naturalnej wodzie morskiej. W akwariach zawarto magnezu jest cz sto uzupe niana ze w...

Preis Natriumhydrogencarbonat / Calciumchlorid Preis-Natriumhydrogencarbonat i Preis-Calciumchlorid-Dihydrat Metoda Ballinga przyj a sw nazw od nazwiska jej wynalazcy, Hansa Wernera Ballinga. Polega na dodaniu do wody morskiej dwóch podstaw...

PREIS-CORAL-V-POWER Coral-V-Power to karma koralowa w proszku dla ma ych i rednich polipów koralowych oraz muszli i gorgonii. Zawiera obok proteogennych aminokwasów, jak arginina, glicyna, leucyna, niacyna, ryboflawi...

PREIS FISH V-POWER FISH V-POWER to preparat wzmacniaj cy dla ryb s odkowodnych i morskich. S u y do regularnego stosowania po przebytych chorobach jako doskona a kuracja. Doskona y rodek piel gnacyjny dla nowo zak...

PREIS BAKTOPLAN BAKTOPLAN jest nowym preparatem, zawieraj cym du ilo specjalnych bakterii osadzaj cych si w filtrze, ale równie na powierzchni akwarium czy stawu, oraz na ro linach, dnie, czy kamieniach. Te ...

MINERAL-KOMPEX S Przeznaczony dla wra liwych zwierz t ni szego rz du, korali kamiennych i alg wapiennych. Jest to koncentrat zawieraj cy substancje nieorganiczne s u ce do uzupe nienia niedoborów wszystkich pier...

PREIS MAGNESIUM-JOD-KONCENTRAT Magnez, tu po chlorku sodu, jest drugim co do wielko ci sk adnikiem wody morskiej. W naturze zawarto tego pierwiastka wynosi oko o 1300 mg/l i jest znacznie wi ksza ni zawarto wapnia (400 mg/...

PREIS-ALGAN Przeciw czerwonym i czarnym glonom w akwarium s onowodnym. Za pojawienie si czerwonych i czarnych glonów w akwarium odpowiada wiele czynników. Ten gatunek kolorowych bakterii mo e rozmna a si b...

ORGAN® PLANER SEE Dla zwierz t ni szego rz du, alg i ryb morskich ze strefy wód p ytkich, do przetworzenia s odkiej wody. Dzi ki ORGAN PLANER SEE stworzono doskonale dostosowan kombinacj substancji czynnych, któ...

PREIS-DISKUS-MINERALIEN Do zmineralizowania wody osmotycznej i mi kkiej wody z kranu. PREIS-DISKUS-MINERALIEN transportuje do wody osmotycznej i mi kkiej wody kranowej wszystkie konieczne pierwiastki ladowe i substancje...

PREIS-MINERAL-SALZ PREIS-MINERAL-SALZ to mieszanka wszystkich sk adników wyst puj cych w morzu, takich jak substancje nieorganiczne, pierwiastki ladowe i witaminy, bez chlorku sodu (sól kamienna). Z PREIS-MINERAL-...

PREIS-MEERSALZ PREIS-MEERSALZ jest wynikiem d ugoletnich bada wody morskiej. PREIS-MEERSALZ zawiera wysoki poziom wapnia spo ywanego przez zwierz ta morskie. Wspiera w widoczny sposób wzrost i rozwój zwierz t...

PREIS-IMMUN-TONIC Tonik odporno ciowy dla lepszego zaaklimatyzowania si nowo zakupionych ryb ozdobnych i ryb importowanych. Dzi ki PREIS-IMMUN-TONIC S do wody s odkiej i PREIS-IMMUNTONIC M do wody morskiej stworzo...

PREIS-MICROPLAN Uniwersalny roztwór od ywczy do hodowli kultur planktonu, Artemii salina, ryb morskich, ma ych zwierz t i ryb s odkowodnych. PREIS-MICROPLAN to karma dla pocz tkuj cych hodowli ryb s odkowodnych (r...

ORGAN PLANER PLUS 7 Do akwarium ro linnego (s odkowodnego) i uzdatnienia s odkiej wody. ORGAN PLANER PLUS 7 zawiera siedem dopasowanych do siebie obszarów dzia ania. Natychmiast po dodaniu do wody z wodoci gu (wody s...

1 2   »
© 2016 Copyright by Preis-Aquaristik KG