Preis Aquaristik

Substrát / Filtracní média

Preis Jungle Sugar Sand Je velmi jemn bíl písek pro sladkovodní akvária se speciální násadou bakterií Start-Up. Bakterie jsou zabaleny odd len v sá ku a dóze. Tyto startovací bakterie jsou su ené a proto na n nemá ád...

Preis Bora Bora Sand Je extrémn p íjemn bíl substrát vápenného a ho íkového slo ení, kter je ideální pro mo ská akvária. Doporu ujeme tlou ku 2-3cm. S touto tlou kou a odpovídajícím proud ním vody je detrit odst...

Preis-Pflanzenkraft - hnojivo pro rostliny Preis-Pflanzenfraft je um lé hnojivo pou ívané jako v pl akvarijního dna a je slo ené z hlíny r zného typu, do kterého bylo p idáno eleno a v ivové prvky. Ka d znalec akvarijních rostlin zná a ...

Preis-algan- granule sladkovodní Invaze as ve sladkovodních akváriích hodn kodí akvarijním rostlinám. Zp sobuje vznik nitrát , fosfát a organick ch odpad z ryb a rostlin. Tyto substance se chovají jako hnojivo a stávají se v ...

Preis Redu Phos Fosfátová koncentrace je rostoucím problémem ve sv t akvaristiky. Nar stající pou ívání um lého hnojiva zvy uje fosfátovou koncentraci ve vod . Na druhou stranu ale také zbytky krmiva, v kaly, fos...

Preis-algan-granule pro jezírka Je filtra ní materiál obsahující n kolik elementárních prvk , které bezpe n vá ou kodlivé látky. Jsou to isté p írodní produkty, a proto nenaru ujete ekologickou rovnováhu va ím biotopem. Iontom...

Preis Presal Süsswasser is the new long-lasting auto-activating filter material. Highly effective three component filter material ensuring fresh, living aquarim water, low in detrimental substances (for freshwater aquar...

Preis Bioporon Pro sladkovodní a mo ská akvária. Biologicky aktivní skráp né medium pro v echny skráp né filtra ní systémy a bio-filtry. BIOPORON je extrémn lehk , pórovité filtra ní kuli ky s velk m povrchem o...

Preis Marin Filt / Marin Gran MARIN FILT Vysoce porézní, bezvápníkov filtra ní materiál pro mo ská akvária. Marin filt je vyroben z ist páleného porcelánového jílu. etné praskliny ho d lají perfektním pro r st aerobních bak...

Preis Alpha Marin ALPHA MARIN je biochemick filtra ní materiál kter udr í ve va em akváriu stabilní hodnoty vápníku a kyseliny uhli ité. ALPHA MARIN obsahuje etné kalciové prvky které jsou p i vysok ch vysok ch...

Preis Kohle Uhlí pro snadnou adsorbci filtrování v ech sladkovodních i mo sk ch akvárií. PREIS KOHLE jsou malé válcovité granule bez toxick ch substancí. Aktivní substance a pot ebné úlomky jsou odd leny díky...

Preis Lavaplan Filtra ní materiál pro sladkovodní a mo ská akvária s dlouhou ivotností. Ideální pro biologickou filtraci a dno pro akvarijní rostliny. PREIS LAVAPLAN je vhodn pro dlouho ijící biologické filtr...

Preis Riogran / Riofilt RIOGRAN se stopov mi prvky a elezem RIOGRAN je nov v ivn substrát bez vápníku pro tropická sladkovodní akvária. Nové poznatky z chovu tropick ch ryb a rostlin ukazují, e k emenn a vápenn t...

© Copyright by Preis-Aquaristik KG 2016