Preis Aquaristik

Úprava vody / ostatní

Preis Easy Glue purple Every coral breeder or owner of a marine aquarium needs Easy Glue Coral Adhesive...

Preis EASY-GLUE Bond Preis EASY-GLUE Bond Quick...

Preis Natriumhydrogencarbonat / Calciumchlorid With the Balling method, which takes its name from Hans-Werner Balling, you can raise the level of calcium and the carbonate hardness (KH) of the marine water using two compounds: calcium chloride ...

RED-BREEZE® Food Supplement for all Ornamental Fish in Fresh- and Seawater Aquariums, Corals and most other Invertebrates. High-quality color enhancing rearing food with natural astaxanthene for a radiant and...

Preis Easy Fluid Glue je lepidlo pro lepení vyp stovan ch m kk ch korál a sasankovc v mo sk ch akváriích. Pou ití Easy Fluid Glue je velmi snadné: sta í navlh it spodní nebo ezané plochy korál lepidlem Easy Fluid Gl...

Preis Algan proti erven m a ern m asám v mo sk ch akváriích. Je zde n kolik faktor , které m ou b t zodpov dné za vytvo ení erven ch a ern ch as ve va em akváriu. Tyto barevné bakterie se budou nekone...

Preis Presal Marin Je nov , dlouhotrvající samo aktiva ní filtra ní materiál. Vysoce efektivní 3 -komponentní filtra ní materiál zaru uje sv est a minimální mno ství kodliv ch látek (pouze pro mo ská akvária). PRE...

Preis Diskus Mineralien Pro mineralizaci vody z osmózy a m kké vody. Preis-Diskus- Mineralien je dopln k k vod z osmózy nebo m kké vody s po adovan m mno stvím stopov ch prvk a minerál na kompenzování v ech t chto prv...

Preis Mineral Salz PREIS-MINERAL-SALZ je mix v ech komponent zastoupen ch v mo ské soli, jako jsou minerály, stopové prvky a vitamíny, ale bez chloridu sodného (kuchy ská s l). Chlorid sodn je hlavní komponent mo s...

Preis Magnesium-Jod-Konzentrat Ho ík je druh nejroz í en j í komponent v mo ské vod (po chloridu sodném). Obsah ho íku v mo ské vod je kolem 1350mg/l , co je v t í podíl ne obsah vápníku ve vod (pouze 450mg/l). Nedávné ...

Preis Immun Tonic Imuniza ní tonikum pro lep í aklimatizaci nov získan ch ryb a ryb po importu. PREIS-IMMUN-TONIC S je pro sladkovodní akvária a PREIS-IMMUN-TONIC M pro mo ská. Jsou to pr lomové produkty, které j...

Preis Coral V Power Je v iva pro korály s mal mi a st edními polypy v prá kové form , pou ívá se také pro krmení jemn ch filtrátor jako jsou mu le a gorgonie. Obsahuje nejen proteinogenetické aminokyseliny jako je ...

Preis Microplan Univerzální v ivov roztok pro p stování planktonu, artemia salina, bezobratl ch ivo ich a mo sk ch a sladkovodních ryb. PREIS-MICROPLAN, za áte ní krmivo pro odchov tropick ch ryb a vysoce kval...

Preis Organ Planer Plus 7 Pro rostliny v akváriích (sladká voda) a pro p ípravu nové akvarijní vody. ORGAN PLANER PLUS 7 obsahuje sedm etrn uspo ádan ch substancí. ORGAN PLANER PLUS 7 eliminuje kodlivé prvky z vody okam...

Preis Formel Preis Korall Pro korálové ryby, garnáty, ivé koráli, bezobratlé ivo ichy, ryby jezer Malawi a Tanganika. FORMEL PREIS KORALL je navr en speciáln pro v echna korálová akvária a také pro akvária s Malawi a Ta...

Preis Meersalz PREIS mo ská s l je pokladem ji mnoho let mezi v b rem z mo sk ch solí. PREIS mo ská s l má vysok obsah vápníku, kter m e b t asimilován vodními ivo ichy a kter viditeln zvy uje r st a roz ...

Preis Mineral Komplex S Pro citlivé bezobratlé ivo ichy, m kké a tvrdé koráli a vápenné asy. Minerální koncentrát pro dopln ní stopov ch prvk a minerál v mo sk ch akváriích. Ideální pro bezobratlé a koráli. MINERAL-K...

Preis Organ Planer See Pro bezobratlé ivo ichy, asy a mo ské ryby ob vající m l iny a jako dopln k erstvé vody. ORGAN PLANER SEE je kombinace aktivních substancí. Po prvním p idání produktu do akvarijní vody se t ké...

Preis Fish V Power Fish-V-Power je zdrojem energie pro sladkovodní a mo ské ryby v akváriích. Pou ívejte pravideln jako o et ení po jakékoli nemoci, p i novém nákupu ryba p i odchovech. Fish-V-Power je p írodní mult...

Preis Opti-Mix Kombinované primární krmivo ve form tablet. Optimální krmn mix vyroben speciáln pro mo ské obyvatele - jako krevety, kraby, poustevníci a útesové langusty. Vzhledem k rozmanitosti a jakosti krm...

Preis Easy Glue EASY GLUE je lepidlo pro korály ur ené pro odchov korál a lepení korál v mo sk ch akváriích. EASY GLUE je velmi dob e zpracovateln , zcela bez zápachu a bez kodliv ch látek. S tímto nov m lepid...

Preis Coral Energizer Je vysoce kvalitní prá kové krmivo, které se pou ívá pro korálovníky a sasankovce (Ricordea ,Discosoma, Zoanthus) a stejn tak i pro m kké koráli (Alcyonium,Sarcophyton). Coral energizer obsahuje...

Preis Nano Starter Kit Nano starter kit obsahuje v echny podstatné prvky mo ské vody pot ebné k sestavení nano akvária. V echna dávkování jsou také uzp sobena pro nano akvária. Nano starter je dostate n pro akvária do 6...

Mag Fish Algenmagnet Mag Fish Nano je magnet pro i t ní skel akvárií do 8mm. Mag Fish XL je magnet vhodn pro akvária se sklem do 12mm. Magnet je slo en ze dvou ástí: vnit ní a vn j í. Vnit ní ást má hrubou istí...

Preis Jod Ideální dopl kov produkt k Ballingov metod .Preis - Balling produkty si m ete zajistit ú innou a nákladov nízkou pé i o va e akvárium s pot ebn mi stopov mi prvky. Jód z akvária rychle vyprc...

Preis Baktoplan Baktoplan je nov preparát kter obsahuje vysoké mno ství bakterií, které se specificky ulo í do filtru nebo na povrch v akváriích nebo jezírkách - nap . na rostlinách, zadní ásti a kamenech. Tyto...

Preis Magnesium Hexahydrat / Hepthahydrat Después del cloruro de sodio, el magnesio es el componente que se concentra en mayor proporción en el agua del mar, superior a cualquier otra sustancia. El contenido del magnesio debe ser aumentado...

© Copyright by Preis-Aquaristik KG 2016